Rzeźba

Program rzeźby realizowany jest w Państwowym Liceum Plastycznym w klasie pierwszej w wymiarze 3 godzin tygodniowo i w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych w klasie pierwszej i drugiej w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

Podczas zajęć uczniowie poznają podstawowe zagadnienia kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni. Na początku edukacji wykonują ćwiczenia na zadany temat w glinie i w gipsie, które uczą kreatywności i wrażliwości na formę rzeźbiarską. Następnie wykonują proste zadania w płaskorzeźbie i rzeźbie pełnej - w drewnie i kamieniu. Ćwiczenia te pozwalają zaplanować i zrealizować poszczególne etapy pracy projektowej i wykonawczej oraz zdobyć umiejętność posługiwania się środkami wyrazu artystycznego, charakterystycznymi dla rożnych technik i materiałów. Podczas nauki realizowane są także ćwiczenia studyjne (studium form roślinnych i studium głowy) doskonalące umiejętność wnikliwej i wrażliwej obserwacji otaczającego świata i jego dalszej interpretacji.