Komunikat w sprawie zdalnego nauczania

Sposób i tryb realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach
 


Na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia i funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ustala się, co następuje:

1.    Od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. wprowadzona zostaje organizacja kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2.    Zajęcia zdalne odbywać się będą według planu lekcji funkcjonującego w szkole przed zawieszeniem zajęć.

3.    Nauczyciele wykonują pracę dydaktyczną i są do dyspozycji uczniów w godzinach zgodnie z planem lekcji.

4.    Dokumentowanie realizacji zajęć odbywa się za pomocą dziennika elektronicznego. Nauczyciele wpisują treść zajęć do e-dziennika.

5.    Nauczanie zdalne  będzie realizowane z wykorzystaniem następujących metod, technik i narzędzi:
1)    prowadzenie zajęć on-line i przekazywanie materiałów dydaktycznych na platformie Discord lub innej o podobnych możliwościach komunikacji;
2)   wykorzystanie materiałów dydaktycznych z platformy e-podreczniki.pl (platforma dostępna po wygenerowaniu i przesłaniu nauczycielom i uczniom loginów i haseł dostępowych);
3)    wykorzystanie platformy e-learningowej Moodle;
4)  przekazywanie poleceń, zadań do wykonania i materiałów dydaktycznych za pomocą poczty elektronicznej lub wirtualnego dysku internetowego;
5) konsultacje oraz informacja zwrotna dotycząca  pracy uczniów za pośrednictwem komunikatorów internetowych, portali i grup społecznościowych (np. WhatsApp, Skype,  Messenger Fb, Google Meet, Zoom,  Google Classroom i inne);
6)    konsultacje z pedagogiem, psychologiem i nauczycielami-bibliotekarzami za pośrednictwem komunikatorów internetowych;
7)    inne metody i techniki zdalnego nauczania wybrane przez nauczycieli.

6.    Ponadto nauczyciele w zależności od specyfiki przedmiotu i przydzielonych zadań wykorzystują Internet do:
1)    indywidualnych konsultacji
a)    w zakresie przedmiotów artystycznych: instruktaż, korekta plastyczna, wskazówki do dalszej pracy,
b)    w zakresie przedmiotów ogólnokształcących: wskazówki do pracy, dodatkowe wyjaśnienie zagadnienia;
2)    wspierania ucznia w jego rozwoju i pomocy w rozwiązywaniu problemów.

8.    Nauczyciele planując zadania do wykonania przez uczniów uwzględniają możliwości psychofizyczne uczniów i łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

9.   Nauczyciele przedmiotów artystycznych przedstawiają uczniom zagadnienie, określają problem plastyczny do rozwiązania i czas realizacji zadania. Nauczyciele oceniają wykonane zadanie na podstawie przesłanego przez ucznia materiału zdjęciowego lub pracy wykonanej w uzgodnionym z nauczycielem programie komputerowym.

10.   Nauczyciele uczący specjalizacji artystycznej realizują przede wszystkim zadania z zakresu projektowania oraz treści związane z historią danej specjalizacji.

11.   Uczniowie klas dyplomowych w każdym możliwym przypadku kontynuują  prace dyplomowe z zakresu specjalizacji w domu w kontakcie zdalnym z nauczycielem i przygotowują dokumentację opisową pracy dyplomowej.

12.   Nauczyciele monitorują postępy uczniów, weryfikują ich wiedzę i umiejętności  i oceniają różne aktywności uczniów.

13.   Podstawowym źródłem informacji o postępach w nauce dla ucznia i jego rodziców jest dziennik elektroniczny.

14.  Wychowawcy oddziałów klasowych koordynują działania wychowawcze i dydaktyczne w powierzonej im klasie. W przypadku zaistnienia problemów komunikacyjnych między nauczycielami a uczniami i ich rodzicami wychowawca podejmuje stosowane działania.

15.  Pedagog i psycholog szkolny udostępniają na stronie internetowej szkoły informację o możliwości i formie kontaktu z podaniem godzin konsultacji.

16.   Nauczyciele bibliotekarze przygotowują materiały wspierające i ułatwiające zdalne nauczanie i pomagają nauczycielom w organizacji tej formy nauczania.

17.   Głównymi komunikatorami między dyrekcją a nauczycielami są:
1)    elektroniczny dziennik,
2)    oficjalna strona internetowa szkoły,
3)    poczta elektroniczna,
4)    telefon.

Maria Kowalczyk

Dyrektor szkoły

Rekrutacja

Nabór do Państwowego Licem Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy od 10 lutego 2020 roku.

organ prowadzący:

Ministerstow Kultury i Dziedzictwa Narodowego

BIP:

bip

Organ nadzorujacy:

Centrum Edukacji Artystycznej