Komunikat w sprawie zdalnego nauczania

Sposób i tryb realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach

Na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia i funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ustala się, co następuje:

 

 1. Od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. wprowadzona zostaje organizacja kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 1. Zajęcia zdalne odbywać się będą według planu lekcji funkcjonującego w szkole przed zawieszeniem zajęć.
 1. Nauczyciele wykonują pracę dydaktyczną i są do dyspozycji uczniów w godzinach zgodnie z planem lekcji.
 1. Dokumentowanie realizacji zajęć odbywa się za pomocą dziennika elektronicznego. Nauczyciele wpisują treść zajęć do e-dziennika.
 1. Nauczanie zdalne  będzie realizowane z wykorzystaniem następujących metod, technik i narzędzi:
 • prowadzenie zajęć on-line i przekazywanie materiałów dydaktycznych na platformie Discord lub innej o podobnych możliwościach komunikacji;
 • wykorzystanie materiałów dydaktycznych z platformy e-podreczniki.pl (platforma dostępna po wygenerowaniu i przesłaniu nauczycielom i uczniom loginów i haseł dostępowych);
 • wykorzystanie platformy e-learningowej Moodle;
 • przekazywanie poleceń, zadań do wykonania i materiałów dydaktycznych za pomocą poczty elektronicznej lub wirtualnego dysku internetowego;
 • konsultacje oraz informacja zwrotna dotycząca pracy uczniów za pośrednictwem komunikatorów internetowych, portali i grup społecznościowych (np. WhatsApp, Skype,  Messenger Fb, Google Meet, Zoom,  Google Classroom i inne);
 • konsultacje z pedagogiem, psychologiem i nauczycielami-bibliotekarzami za pośrednictwem komunikatorów internetowych;
 • inne metody i techniki zdalnego nauczania wybrane przez nauczycieli.
 1. Ponadto nauczyciele w zależności od specyfiki przedmiotu i przydzielonych zadań wykorzystują Internet do:                                                                                                                            1) indywidualnych konsultacji                                                                                                a) w zakresie przedmiotów artystycznych: instruktaż, korekta plastyczna, wskazówki do dalszej pracy,                                                                                                                                    b) w zakresie przedmiotów ogólnokształcących: wskazówki do pracy, dodatkowe wyjaśnienie zagadnienia;                                                                                                                        2) wspierania ucznia w jego rozwoju i pomocy w rozwiązywaniu problemów.
 1. Nauczyciele planując zadania do wykonania przez uczniów uwzględniają możliwości psychofizyczne uczniów i łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
 1. Nauczyciele przedmiotów artystycznych przedstawiają uczniom zagadnienie, określają problem plastyczny do rozwiązania i czas realizacji zadania. Nauczyciele oceniają wykonane zadanie na podstawie przesłanego przez ucznia materiału zdjęciowego lub pracy wykonanej w uzgodnionym z nauczycielem programie komputerowym.
 1. Nauczyciele uczący specjalizacji artystycznej realizują przede wszystkim zadania z zakresu projektowania oraz treści związane z historią danej specjalizacji.
 1. Uczniowie klas dyplomowych w każdym możliwym przypadku kontynuują prace dyplomowe z zakresu specjalizacji w domu w kontakcie zdalnym z nauczycielem i przygotowują dokumentację opisową pracy dyplomowej.
 1. Nauczyciele monitorują postępy uczniów, weryfikują ich wiedzę i umiejętności i oceniają różne aktywności uczniów.
 1. Podstawowym źródłem informacji o postępach w nauce dla ucznia i jego rodziców jest dziennik elektroniczny.
 1. Wychowawcy oddziałów klasowych koordynują działania wychowawcze i dydaktyczne w powierzonej im klasie. W przypadku zaistnienia problemów komunikacyjnych między nauczycielami a uczniami i ich rodzicami wychowawca podejmuje stosowne działania.
 1. Pedagog i psycholog szkolny udostępniają na stronie internetowej szkoły informację o możliwości i formie kontaktu z podaniem godzin konsultacji.
 1. Nauczyciele bibliotekarze przygotowują materiały wspierające i ułatwiające zdalne nauczanie i pomagają nauczycielom w organizacji tej formy nauczania.
 1. Głównymi komunikatorami między dyrekcją a nauczycielami są:
 • elektroniczny dziennik,
 • oficjalna strona internetowa szkoły,
 • poczta elektroniczna,
 • telefon.

Maria Kowalczyk

Dyrektor ZPSP w Kielcach

Rekrutacja

Nabór do Państwowego Licem Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy od 10 lutego 2020 roku.

organ prowadzący:

Ministerstow Kultury i Dziedzictwa Narodowego

BIP:

bip

Organ nadzorujacy:

Centrum Edukacji Artystycznej