wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Procedury bezpieczeństwa

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju opracowane i stosowane w ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH w Kielcach obowiązujące od dnia 1 września 2021 r.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju

w ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH w Kielcach
obowiązujące od dnia 1 września 2021 r.

 

Zasady ogólne

§ 1
1. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach, zwany dalej ZPSP funkcjonuje z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji i Nauki. Celem niniejszych procedur jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
2. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole odpowiada dyrektor ZPSP.
§ 2
1. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły.
2. Do szkoły mogą wchodzić osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy nie został na nich nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

§ 3
1. Ograniczone zostaje przebywanie w ZPSP osób z zewnątrz. W celu załatwienia sprawy zalecany jest kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
2. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego, w tym:
1) zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
2) zakrycie nosa i ust,
3) obowiązkowa dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe,
4) ograniczone przemieszczanie się po szkole,
5) ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
3. Pracownicy portierni zwracają szczególną uwagę na osoby wchodzące i udzielają osobom z zewnątrz podstawowych informacji.
4. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
§ 4
1. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk ciepłą wodą z użyciem mydła, ochrona podczas kichania kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
2. W salach lekcyjnych/pracowniach, sali gimnastycznej nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
3. W przestrzeniach wspólnych ZPSP wszystkich obowiązuje stosowanie osłony ust i nosa.

 
Organizacja i funkcjonowanie ZPSP
§ 5
Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów.
§ 6
1. Na pierwsze zajęcia w danym dniu (rozpoczynające się o godzinie 8.00) uczniowie wchodzą do budynku szkoły według następującego porządku:
1) uczniowie klas pierwszych i drugich wejściem z tyłu szkoły (obok szatni),
2) uczniowie klas starszych (trzecich, czwartych i szóstych) głównym wejściem.
2. W ciągu dnia wszyscy uczniowie korzystają z wejścia głównego.
3. Wewnątrz budynku głównego szkoły komunikacja na piętra odbywa się według następującego porządku:
1) wejście na wyższe kondygnacje schodami po prawej stronie po wejściu do szkoły (obok toalet),
2) zejście schodami od strony budynku pracowni artystycznych.
§ 7
1. W salach lekcyjnych zachowuje się odległość między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów co najmniej 1,5 m.
2. Sale lekcyjne/pracownie, w których odbywają się zajęcia wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w trakcie zajęć.
§ 8
1. Przerwy organizowane są zgodnie z planem zajęć. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
2. W miarę możliwości, w trakcie zajęć w bloku (co najmniej 2 godziny łącznie), nauczyciel decyduje o innej organizacji przerw niż ta, która wynika z planu zajęć. W takiej sytuacji nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami podczas przerwy.
3. W czasie przerw zaleca się pobyt uczniów na świeżym powietrzu na terenie należącym do ZPSP.

§ 9
1. Pracownicy ZPSP powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem.
2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są zwracać uwagę uczniom na konieczność przestrzegania reżimu sanitarnego.
3. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
§ 10
1. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku – przyłbice, fartuchy użytkownicy dezynfekują zgodnie z zaleceniem producenta. Maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
2. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), użytkownicy zdejmują z zachowaniem ostrożności i wyrzucają do kosza wyposażonego w worek.

§ 11
1. W budynkach ZPSP są przygotowane pomieszczenia, tzw. izolatoria służące do odizolowania osób, u których zaobserwowano oznaki chorobowe podczas pobytu w szkole.
2. Izolatoria wyposażone są w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

§ 12
1. W ZPSP funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej w oparciu o zasady zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
2. Gabinet profilaktyki funkcjonuje w budynku internatu w następujących godzinach:
1) poniedziałek 11.30 – 15.00
2) wtorek 8.00 – 11.30
3) środa 11.30 – 15.00
4) czwartek 8.00 – 15.00
5) piątek 11.30 – 15.00.

 
Organizacja pracy w budynku pracowni artystycznych
§ 13
W przestrzeniach wspólnych pracowni artystycznych obowiązuje stosowanie osłony ust i nosa i zachowanie dystansu społecznego.
§ 14
1. Zabrania się uczniom przebywania w innych pracowniach poza tą, w której planowo odbywają zajęcia.
2. W trakcie realizacji zajęć praktycznych odległość pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
3. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami i narzędziami szkolnymi między sobą.
4. Nauczyciel dba, aby pracownia, w której prowadzi zajęcia była wietrzona w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

§ 15
1. Nauczyciel decyduje o organizacji przerw dla swojej grupy, tak aby w miarę możliwości nie pokrywały się z przerwami innych grup przebywających w budynku pracowni artystycznych. Przerwy organizowane są nie rzadziej niż co godzinę. W trakcie przerw uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela, z którym mają zajęcia.
2. Zaleca się korzystanie przez uczniów z pobytu na świeżym powietrzu, w otoczeniu budynku pracowni, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
§ 16
Nauczyciel dba aby sprzęt i narzędzia wykorzystywane podczas zajęć praktycznych były regularnie czyszczone i dezynfekowane, a ten z którego aktualnie się nie korzysta, zabezpieczone przed dotykaniem.
§ 17
Powyższe zasady obowiązują również podczas realizacji zajęć pozalekcyjnych.

 
Zasady korzystania z sali gimnastycznej i boiska szkolnego
§ 18
1. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
2. W sprzyjających warunkach atmosferycznych zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są na wolnym powietrzu.
§ 19
1. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich sprzętów, które można dezynfekować lub umyć.
2. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, przybory do ćwiczeń oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

§ 20
Z boiska nie mogą korzystać osoby trzecie.

 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej
§ 21
Po wejściu do biblioteki należy zdezynfekować dłonie.

§ 22
1. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.
2. W czytelni jednocześnie może przebywać maksymalnie 4 uczniów.
3. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.

§ 23
Przyjęte książki są odłożone na okres 2 dni na wydzielone miejsce, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
§ 24
1. Biblioteka może udzielać porad bibliotecznych i czytelniczych oraz przyjmować zamówienia książek za pomocą dziennika elektronicznego.
2. Zamówienie będzie zrealizowane następnego dnia po godz. 10.00.
§ 25
Wypożyczanie książek odbywa się według następującego porządku:
1) poniedziałek w godzinach 10.00 – 14.50
2) wtorek w godzinach 8.00 – 13.50
3) środa w godzinach 10.00 – 14.50
4) czwartek w godzinach 8.00 – 13.50
5) piątek w godzinach 8.00 – 12.00.

 

Organizacja pracy internatu
§ 26
Zasady organizacji pracy internatu określa odrębny regulamin.

§ 27
1. W internacie funkcjonuje stołówka z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji i Nauki oraz z zastosowaniem warunków higienicznych wymaganych przepisami odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.
2. Ze stołówki mogą także korzystać uczniowie ZPSP niemieszkający w Internacie oraz pracownicy ZPSP.
3. Zasady korzystania ze stołówki określa odrębny regulamin.

§ 28
1. Przy wejściu do internatu obowiązkowa jest dezynfekcja rąk.
2. Osoby wchodzące do budynku internatu muszą mieć zasłonięte usta i nos.

§ 29
Uczniowie i nauczyciele odbywający zajęcia lekcyjne w budynku internatu (świetlica, pracownia tradycyjnych technik malarskich i pozłotniczych) zapoznają się z regulaminem internatu i stosują zasady w nim opisane.
§ 30
1. Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie osób z zewnątrz w internacie.
2. Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w wyznaczonych obszarach.

 
Formy kształcenia
§ 31
1. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, może zawiesić zajęcia stacjonarne na czas oznaczony, jeśli na terenie szkoły jest zagrożone zdrowie uczniów i pracowników.
2. Zawieszenie zajęć stacjonarnych, o których mowa w ust. 1 może dotyczyć grupy uczniów, oddziału, etapu edukacyjnego lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie metod i technik kształcenia na odległość.
3. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 1 i 2 dyrektor może podjąć decyzję o ponownym wprowadzeniu wymienionych form kształcenia na czas określony.
§ 32
W przypadku wprowadzenia w szkole form i metod kształcenia na odległość dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.


Szczegółowe zasady do stosowania przez nauczycieli
§ 33
1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora ZPSP harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

§ 34
2. Nauczyciele ograniczają na zajęciach aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
3. Nauczyciel dba, aby sale lekcyjne/pracownie, w których prowadzi zajęcia, były wietrzone, co najmniej raz na godzinę. Podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
4. Nauczyciel zwraca uwagę uczniom, aby używali wyłącznie swoich przyborów i podręczników.
5. Na zakończenie zajęć nauczyciel dopilnowuje dezynfekcji stanowisk pracy, w tym używanych podczas zajęć narzędzi i sprzętu.
§ 35
Nauczyciele, w szczególności wychowawcy klas, zobowiązani są do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w ZPSP.

§ 36
W razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia nauczyciel kieruje go do izolatorium i informuje o tym dyrektora szkoły.

 
Szczegółowe zasady do stosowania przez pracowników niepedagogicznych ZPSP
§ 37
1. Pracownicy administracji powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
2. Rekomenduje się wykorzystywanie telefonu lub poczty elektronicznej do załatwiania spraw służbowych.
§ 38
1. Raz dziennie, a w razie potrzeby i możliwości częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:
1) utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
2) dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, włączniki – po każdej przerwie,
3) dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,
4) dezynfekcji toalet – po każdej przerwie,
5) dezynfekcji przyrządów znajdujących się w salach lekcyjnych/pracowniach,
6) dezynfekcji przyrządów i sprzętu znajdującego się w sali gimnastycznej – po każdych zajęciach danej grupy uczniów.
2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
3. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
1) sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w salach, pomieszczeniach i bieżące ich uzupełnianie,
2) napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
3) wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja,
4) zabezpieczenie (spakowanie do specjalnego worka foliowego) w celu przekazania do utylizacji odpadów pochodzących od osób z podejrzeniem zarażenia COVID – 19.

 
Szczegółowe zasady do stosowania przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów
§ 39
Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w ZPSP w czasie trwania epidemii COVID-19.
§ 40
1. Środkami komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia są: telefon, dziennik elektroniczny Librus, poczta elektroniczna.
2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do podania numerów swoich telefonów, aby umożliwić szybką komunikację ze szkołą w sytuacjach nagłych.

§ 41
Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przekazania dyrektorowi ZPSP istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.

§ 42
1. Rodzice/prawni opiekunowie nie wysyłają do szkoły ucznia:
1) z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych.
2) jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
2. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów regularnie przypominają im o podstawowych zasadach higieny stosowanych podczas pandemii.
3. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie zauważą niepokojące objawy u siebie lub domowników, nie mogą sami przychodzić ani pozwalać uczniowi przychodzić do szkoły.
4. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

 
Szczegółowe zasady do stosowania przez uczniów
§ 43
1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy nie został na niego nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
2. Przy wejściu do szkoły pracownicy upoważnieni przez dyrektora ZPSP mogą zmierzyć wchodzącym uczniom temperaturę termometrem bezdotykowym.
3. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.

§ 44
Uczniowie przebywają w budynku szkoły wyłącznie w czasie określonym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

§ 45
1. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku szkolnego dezynfekuje ręce.
2. W przestrzeniach wspólnych uczniowie mają obowiązek zasłaniania ust i nosa.
3. Uczniowie nie podają sobie ręki na powitanie. Podczas kichania czy kasłania zasłaniają twarz.
4. Uczeń powinien unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce ciepłą wodą i mydłem.

§ 46
1. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
2. Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy.

§ 47
W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika ZPSP
§ 48
Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia COVID – 19 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel, zaburzenia smaku i węchu), dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba informuje o tym fakcie powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje według jej dalszych zaleceń.
§ 49
1. W przypadku potwierdzenia zarażenia, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach ZPSP, w których przebywał pracownik lub uczeń podejrzany o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
2. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę, a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.
§ 50
1. Dyrektor szkoły powiadamia organ prowadzący o potwierdzonych przypadkach zarażenia COVID-19.
2. Dalsze kroki dyrektor podejmuje w porozumieniu z organem prowadzącym.
§ 51
Obszar, w którym przebywała i poruszała się osoba podejrzana o zakażenie poddawany jest gruntownemu sprzątaniu i dezynfekowaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami.

 
Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u ucznia
§ 52
1. Jeśli pracownik ZPSP zaobserwuje u ucznia objawy, mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, duszności, ból brzucha, brak smaku, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
2. Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba kontaktuje się z rodzicami ucznia (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły.
3. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w izolatorium lub innym wyznaczonym miejscu.
4. W izolatorium uczeń przebywa pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika szkoły, z zapewnieniem minimum 2 m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać ucznia ze szkoły.
5. Rodzic/opiekun prawny odbiera ucznia z zachowaniem procedur obowiązujących w ZPSP, przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.

§ 53
1. W przypadku wyraźnego pogorszenia stanu zdrowia i nasilenia u ucznia objawów typowych dla COVID-19 wzywa się karetkę pogotowia, informując o zaobserwowanych objawach.
2. Ratownik podpisuje informację o przekazaniu ucznia oraz informuje, do którego szpitala został on przewieziony.
3. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia i Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika ZPSP
§ 54
1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy. O niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
2. Jeżeli stan choroby ujawni się podczas pracy w ZPSP, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium lub w wyznaczonym miejscu, w którym przebywa do czasu przybycia odpowiednich służb.
3. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.

 
Postanowienia końcowe
§ 55
Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

§ 56
1. Pracownicy ZPSP zostaną zapoznani z procedurą przed rozpoczęciem roku szkolnego.
2. Uczniowie zostaną zapoznani z procedurą poprzez szkolną stronę internetową i przez wychowawcę na pierwszym spotkaniu w roku szkolnym.
3. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą poprzez szkolną stronę internetową.

§ 57
Procedura może być modyfikowana. O wszelkich zmianach osoby zainteresowane zostaną powiadomione.

Rekrutacja