wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

RODO - zdalne nauczanie

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców o podstawowych zasadach i zakresie zbierania danych do zdalnego nauczania w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych uczniów i ich rodziców jest  Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego, ul. Radiowa 3, 25-317 Kielce, e-mail: sekretariat@plastyk.kielce.pl tel. 41 344 47 39, 784 757 181.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w ZPSP pełni Robert Pytlik – e-mail: it@abi-net.pl, tel. 604901125.
3. Administrator w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym realizuje nauczanie na odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
4. Administrator w zdalnym prowadzeniu zajęć wykorzystuje platformę Microsoft Teams.
5. Administrator wykorzystuje jedynie dane ucznia niezbędne do założenia przez niego konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej (na podstawie art. 35 ustawy – Prawa oświatowego w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
6. Uczeń/rodzic ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
8. Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
9. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

Dyrektor Szkoły
Maria Kowalczyk

Rekrutacja