Uwaga Maturzyści!

Prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w trakcie trwania egzaminu maturalnego w czerwcu 2020 r. w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach oraz ich stosowanie.               

Zasady bezpieczeństwa obwiązujące w trakcie egzaminów maturalnych
w czerwcu 2020 roku
w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach.

Zasady zostały opracowane na podstawie wytycznych:
•    Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
•    Głównego Inspektoratu Sanitarnego
•    Ministerstwa Edukacji Narodowej

Przygotowanie się do egzaminu.
1.    Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2.    Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3.    W dniach egzaminów do budynku szkoły mogą wejść tylko zdający. Osoby towarzyszące nie będą wpuszczane.
4.    Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
5.    Każdy zdający powinien zabrać ze sobą własne przedmioty nieodzowne w trakcie egzaminu: dowód osobisty, 2 czarno piszące  długopisy, ewentualnie małą butelkę z wodą mineralną. Na egzamin z matematyki dodatkowo: kalkulator prosty,  cyrkiel,  linijkę. W trakcie egzaminu niedozwolone jest pożyczanie lub wymienianie się wymienionymi przedmiotami.
6.    Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
7.    Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
8.    Zachęcamy osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, aby po pierwszym z nich opuścili szkołę. Zdający, którzy będą chcieli pozostać w szkole, powinni taki zamiar zgłosić po skończonym porannym egzaminie w sekretariacie szkoły. Zostanie im wskazane miejsce, gdzie będą mogli przebywać zachowując zasady dystansu społecznego.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie egzaminu.
1.    Absolwenci z klasy 4a wchodzą do budynku szkoły o godzinie 8.30/ 13.30 i udają się do szatni w celu pozostawienia niepotrzebnych rzeczy, a następnie na II piętro, gdzie w salach 203, 204 będzie przeprowadzony egzamin.
2.    Absolwenci z klasy 6c wchodzą do budynku szkoły o godzinie 8.40/13.40 i udają się do szatni w celu pozostawienia niepotrzebnych rzeczy, a następnie na I piętro, gdzie w salach 103, 104 będzie przeprowadzony egzamin.
3.    Zaleca się unikania dotykania jakichkolwiek powierzchni czy przedmiotów, o ile nie jest to konieczne.
4.    Zaleca się częste mycie lub dezynfekowanie rąk.
5.    Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
6.    Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno - lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
7.    Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
8.    Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1)    podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
2)    wychodzi do toalety,
3)    kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
9.    Zaleca się, aby zdający  mieli zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
10.    Przed wejściem do szkoły, do sal egzaminacyjnych, a także w trakcie samego egzaminu (np. przed skorzystaniem ze słowników w trakcie egzaminu z języka polskiego) zdający zobowiązani są do dezynfekowania rąk środkami przygotowanymi przez szkołę. Szczegółowych instrukcji będą udzielały osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu.
11.    Stoliki w salach egzaminacyjnych będą ustawione tak, aby zapewnić min. 1,5 m odstęp miedzy osobami znajdującymi się w sali.
12.    W salach egzaminacyjnych będą otwierane okna, o ile nie zakłóci to pracy zdających i pozwolą na to warunki pogodowe.
13.    Sale przed i po egzaminie będą podlegały dezynfekcji.
14.    W trakcie egzaminu należy posługiwać się tylko własnymi przyborami piśmienniczymi.
15.    Opuszczenie sali egzaminacyjnej w trakcie i po zakończeniu pracy z arkuszem możliwe jest tylko po uzyskaniu zgody Zespołu Nadzorującego.
16.    Po skończonym egzaminie zalecane jest udanie się do domu. Nie należy gromadzić się na teranie szkoły, ani poza nią. Wrażeniami po egzaminie można się podzielić między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.

Uwaga!
1.    Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać nosa i ust w sposób opisany powyżej, zobowiązani są do powiadomienia o tym fakcie dyrekcję szkoły do dnia 29 maja 2020 r.
Zostanie dla nich zorganizowana osobna sala egzaminacyjna.
2.    Osoby cierpiące na alergie lub inne podobne schorzenia, które mogłyby sugerować zakażenie Covid-19, ale z pewnością nimi nie są, powinny również poinformować przed lub w dniu egzaminu o  występujących u nich objawach.

Rekrutacja

Nabór do Państwowego Licem Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy od 10 lutego 2020 roku.

organ prowadzący:

Ministerstow Kultury i Dziedzictwa Narodowego

BIP:

bip

Organ nadzorujacy:

Centrum Edukacji Artystycznej