wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach

 
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.plastyk.kielce.pl

 
• Data publikacji strony internetowej: 2018-12-16
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-08

 
Status pod względem zgodności z ustawą

 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 
• Niektóre osadzone materiały wideo – brak napisów rozszerzonych i audiodeskrypcji. Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
• Strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. Dokumenty będą sukcesywnie wymieniane.
• Dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.
• Zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą nie zawierać opisów, bądź mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
• Elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Facebook Inc., wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 
• Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29
• Skróty klawiaturowe – na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Kowalski
• E-mail: mariusz.kowalski@plastyk.kielce.pl 
• Telefon: 41 344 47 39

 
Każdy ma prawo:

 
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 
Żądanie musi zawierać:

 
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej (np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.).

 
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 
Skargi i odwołania

 
W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub elementu strony wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony.

 
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 Skarga powinna zawierać:

 
• imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę,
• adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę,
• treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi).

 
Skargę niezawierającą imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania.

 
Skargę można złożyć pisemnie lub poprzez e-mail do: Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach, ul. Radiowa 3 25-317 Kielce, e-mail: sekretariat@plastyk.kielce.pl 

 
Skargę można złożyć też ustnie do protokołu (w tym przypadku protokół podpisany zostaje przez wnoszącego skargę oraz osobę przyjmującą zgłoszenie).

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną:

 
• Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
„Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich)

 
Dostępność architektoniczna

 
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach ul. Radiowa 3, 25-317 Kielce.
Zespół składa się z budynku szkoły, pracowni artystycznych i internatu.
1. Szkoła: do budynku szkoły można dojść:
– od ul. Radiowej (brama główna, zachodnia ZPSP),
– od ul. Kościuszki (wzdłuż betonowego płotu, na końcu którego znajduje się wschodnia brama zabudowań szkolnych). Następnie należy kierować się do szkoły pozostawiając po prawej stronie budynek internatu szkoły, a po lewej pracowni artystycznych, i dalej prosto alejką prowadzącą bezpośrednio do głównego budynku szkoły,
– od Al. 1000-lecia PP 18 (furtka przy internacie ZPSP – strona północna zabudowań szkoły), dalej wzdłuż chodnika mijając po lewej stronie budynek internatu szkoły, potem budynek pracowni artystycznych, a następnie skręcając w prawo wzdłuż chodnika w kierunku wejścia głównego do szkoły,
Aby wejść do budynku szkoły należy pokonać 4 stopnie łagodnych schodów . Wejście nie posiada podjazdu dla wózków. Można jednak wcześniej uprzedzić szkołę mailowo sekretariat@plastyk.kielce.pl lub telefonicznie 41 344 47 39, aby zorganizować możliwość pomocy ze strony obsługi szkoły w dostaniu się do niej. Do wnętrza budynku szkoły prowadzą szerokie, przeszklone drzwi. W holu po lewej stronie znajduje się portiernia, a za nią sekretariat i gabinet dyrektora szkoły.

2. Pracownie artystyczne: do budynku pracowni artystycznych można dojść:
– od ul. Radiowej (brama główna, zachodnia ZPSP), wzdłuż budynku szkoły (mijając go po prawej stronie) i dalej prosto alejką w kierunku pracowni artystycznych (wejście na prawo),
– od ul. Kościuszki (wzdłuż betonowego płotu, na końcu którego znajduje się wschodnia brama zabudowań szkolnych). Następnie należy kierować się na lewo do głównego wejścia do pracowni artystycznych pozostawiając po prawej stronie budynek internatu szkoły,
– od Al. 1000-lecia PP 18 (furtka przy internacie szkoły – strona północna zabudowań szkoły), dalej wzdłuż chodnika mijając po lewej stronie budynek internatu szkoły. Budynek pracowni znajduje się na końcu alejki po lewej stronie.
Przy wejściu do pracowni nie ma schodów. Po lewej stronie za szerokimi, całkowicie przeszklonym drzwiami znajduje się portiernia, a dalej gabinet wicedyrektora do spraw artystycznych.
3. Internat: do budynku internatu można dojść:
– od ul. Radiowej (brama główna, zachodnia ZPSP), wzdłuż budynku szkoły (mijając go po prawej stronie) i dalej alejką w kierunku pracowni artystycznych, a potem skręcając w lewo (pozostawiając pracownie artystyczne po prawej stronie) dochodzi się do internatu (wejście na prawo),
– od ul. Kościuszki (wzdłuż betonowego płotu, na końcu którego znajduje się wschodnia brama zabudowań szkolnych). Następnie pozostawiając po stronie lewej budynek pracowni art. skręcamy w prawo w kierunku głównego wejścia do internatu (wejście na prawo).
– od Al. 1000-lecia PP 18 (furtka przy internacie ZPSP – strona północna zabudowań szkoły), dalej wzdłuż chodnika do głównego wejścia do internatu (wejście na lewo).
Aby wejść do budynku internatu należy pokonać 4 stopnie schodów. Wejście nie posiada podjazdu dla wózków. Można jednak wcześniej uprzedzić internat mailowo sekretariat@plastyk.kielce.pl lub telefonicznie 41 344 90 65, aby zorganizować możliwość pomocy ze strony obsługi internatu w dostaniu się do niego. Do wnętrza budynku internatu prowadzą szerokie, przeszklone drzwi. W holu po prawej stronie znajduje się portiernia, a dalej prosto, pokonując trzy schodki, gabinet kierownika internatu i pokój wychowawców.

 

Teren wokół budynków jest utwardzony.
Znajdują się 2 parkingi samochodowe (jeden między pracowniami artystycznymi a internatem, drugi między budynkiem szkoły a pracowniami artystycznymi). Nie ma tam wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Do budynków: szkoły, pracowni i internatu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajlowskim ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

 
Błędy i nieprawidłowości będą sukcesywnie poprawiane w ramach modyfikacji strony.