wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Projekt - Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych

Informacje dla uczniów oraz rodziców

 Rozpoczęła się kolejna edycja projektu Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych.

O stypendium w ramach tego programu mogą ubiegać się uczniowie naszej szkoły, którzy spełniają następujące warunki (kryteria obowiązkowe):

  • w roku szkolnym 2021/2022 są uczniami co najmniej II klasy;
  • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, tj. pochodzą z rodzin, w których dochód
    netto* rodziny ucznia w przeliczeniu na jednego członka rodziny w 2020r. nie przekroczył dwuipółkrotności progu określonego w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. kwoty 1685,00 zł (2,5 x 674 zł) lub 1910 zł (2,5 x 764 zł) w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

*dochód netto = dochód brutto – składki na ubezpieczenie zdrowotne – składki na ubezpieczenie społeczne - podatek  należny

  • uzyskali średnią ocen z dowolnie wybranych 3 przedmiotów z grupy: przedmiotów artystycznych (bez historii sztuki), ICT lub języków obcych, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2020/2021 na poziomie nie niższym niż 4,33;
  • nie pobierają innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.


Uczniowie ubiegający się o stypendium muszą spełniać także, co najmniej jeden z poniższych warunków (kryterium dodatkowe):

  • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2020/2021 na poziomie nie niższym niż 4,3 (bez religii) lub
  • w roku szkolnym 2020/2021 zostali laureatami albo finalistami konkursów, turniejów lub olimpiad.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi załącznikami. Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania stypendium zostały zawarte w regulaminie, którego treść wraz z załącznikami są udostępnione na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego w zakładce  Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych,  następnie zakładka do pobrania.

 

Każdy uczeń wnioskujący o stypendium opracowuje niezbędne załączniki we współpracy z opiekunem - nauczycielem wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, w terminie do 25.10.2021r.