wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Stypendium w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych

 

Trwa nabór wniosków w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych.

O stypendium mogą ubiegać się ci uczniowie naszej szkoły, którzy spełniają wszystkie kryteria obowiązkowe oraz co najmniej jedno kryterium dodatkowe.

 

Kryteria obowiązkowe:
Uczęszczanie co najmniej do klasy II.
Trudna sytuacja materialna tj. dochód na członka rodziny w 2019 r. nie przekraczający 1 685,00 zł. lub 1 910,00 zł. (netto) w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności albo dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.
Uzyskanie średniej ocen co najmniej 4,33 z dowolnie wybranych 3 przedmiotów z grupy: przedmiotów zawodowych (artystycznych), ICT lub j. obcych w roku szkolnym 2019/2020.
Niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne ze środków UE.

 
Kryteria dodatkowe:
Uzyskanie średniej ocen co najmniej 4,30 ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (bez religii) w roku szkolnym 2019/2020.
Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursów, turniejów lub olimpiad w roku szkolnym 2019/2020.

 
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników w terminie do 16 listopada 2020 r.

Każdy uczeń ubiegający się o stypendium uzyska merytoryczne wsparcie ze strony opiekuna – wychowawcy klasy lub innego wyznaczonego przez Dyrekcję nauczyciela.

 
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące w/w programu stypendialnego znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem: http://www.stypendia.sejmik.kielce.pl/swietokrzyski-program-stypendialny-dla-uczniow-szkol-zawodowych/o-projekcie

Zamieszczona jest tam również instrukcja on-line wypełnienia wniosku wraz z załącznikami.

Rekrutacja