wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Informacje o projekcieWitamy stronie Projektu

"Techniki cyfrowe we wspomaganiu kształcenia zawodowego w Kielcekim Plastyku", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt: „Techniki cyfrowe we wspomaganiu kształcenia zawodowego w kieleckim Plastyku” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo; Działanie 8.5 - Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego; Poddziałanie 8.5.1 - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU) współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest: podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ZPSP im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach, oraz zwiększenie szans na zatrudnienie przyszłych jej absolwentów.

Cele szczegółowe, jakie chcemy osiągnąć w wyniku realizacji projektu to:
1.  Podniesienie wiedzy i umiejętności posługiwania się technikami cyfrowymi w uczeniu się zawodu i wykonywaniu prac artystycznych przez uczniów i nauczycieli szkoły.
2.  Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez zakup doposażenia do szerszego zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu przedmiotów zawodowych i rozszerzenie procesu nauczania z wykorzystaniem kursów na platformie e-learningowej.
3.  Zwiększenie kluczowych kompetencji uczniów niezbędnych na rynku pracy.

Projekt służy lepszemu dopasowaniu jakości systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia przyszłych absolwentów z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez mechanizmy kształtowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemu uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Zadania projektu

Zadanie 1 - Doposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne.

W ramach tego zadania zakupiony zostanie wysokiej klasy doposażenie pracowni wspomagające nauczanie przedmiotów zawodowych, w tym m.in: snycerstwo, meblarstwo artystyczne, rzeźbiarstwo, ceramika artystyczna, grafika i techniki druku artystycznego, fotografia artystyczna i film.
Zakupione zostaną m.in.: ploter frezujący CNC, skaner i drukarka 3D wraz z oprogramowaniami pozwalającymi na wzajemną współpracę wszystkich urządzeń.
Zmodernizowane zostaną 2 pracownie komputerowe, aby mogły obsługiwać jednocześnie w sieci cały układ IT w szkole oraz obsługiwać wysokiej klasy programy graficzne (2 i 3 wymiarowe), które współpracują z w/w urządzeniami.
W sposób kompleksowy urządzona zostanie pracownia fotograficzno-filmowa.

Zadanie 2 - Utworzenie platformy e-learningowej z 4 rodzajami kursów zawodowych.

20 godz. kurs e-learningowy - STUDIO FOTOGRAFII. Ugruntuje i rozszerzy wiedzę z zakresu fotografii cyfrowej. Program obejmuje wszystkie możliwości oferowane przez cyfrowe systemy fotografii, m.in obsługę aparatu, wszystkie rodzaje fotografii, środki kształtowania obrazu, zagadnienia estetyki fotografii, najczęściej popełniane błędy i problemy podczas wykonywania zdjęć.
30 godz. kurs-STUDIO FILMOWE. Rozszerzy i przybliży najważniejsze aspekty związane z realizacją filmu. Program podzielony na 2 podgrupy tematyczne–operatorską oraz montażu filmowego. Program operatorski obejmie zagadnienia technik filmowania, pracy ze sprzętem, parametrów wpływających na jakość nagrania oraz wytycznych związanych z realizacją planu nagraniowego. Część montażowa skupi się na omówieniu montażu nieliniowego oraz podstaw korekcji.
25 godz. kurs z GRAFIKI RASTROWEJ i 25 godz. kurs z GRAFIKI WEKTOROWEJ. Ugruntują oraz umożliwią poznanie wiedzy do sprawnego posługiwania się narzędziami grafiki rastrowej i wektorowej. Obejmie zagadnieniami tworzenie i edycję obrazów rastrowych i wektorowych, przygotowanie grafiki do publikacji oraz druku, a także tworzenie prostych animacji.

Zadanie 3 - Warsztaty kompetencji cyfrowych

Są filarem przysposabiającym uczniów i nauczycieli do projektowania i wykonywania prac artystycznych oraz modeli przy pomocy urządzeń i sprzętu cyfrowego opartego na zaawansowanych technologiach, zakupionego w ramach zadania 1.
Celem warsztatów jest zdobycie kompetencji w zakresie:
      •    Obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie  oraz drukarek 3D
      •    Samodzielnej pracy przy obsłudze i programowaniu centrów tokarskich i frezarskich CNC i drukarek 3D
      •    Obróbki wyrobu zgodnie z dokumentacją technologiczną
      •    Doboru i ustawiania narzędzi oraz parametrów obróbczych obrabiarek sterowanych numerycznie i drukarek 3D
      •    Umiejętności interpretacji istniejących programów oraz ich edytowania
      •    Wykonywania różnych przedmiotów na obrabiarkach sterowanych numerycznie i drukarkach 3D w oparciu o utworzony rysunek obróbczy
      •    Znajomości oraz prawidłowej interpretacji rysunków technicznych i modeli 3D
      •    Umiejętności korzystania z różnorakich narzędzi pomiarowych, stosowanych przy stanowisku operatora CNC
      •    Obsługi drukarek 3D niskobudżetowych w technologii FDM

Zadanie 4 - Warsztaty kompetencji kluczowych

Celem tego zadania jest wsparcie uczniów w kształtowaniu umiejętności i kompetencji społecznych, postaw kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.
Obejmą one tematykę: autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, asertywności, pracy grupowej, umiejętności uczenia się, zarządzania czasem, zarządzania stresem i emocjami a także inicjatywność i przedsiębiorczość, zwłaszcza praktyczną.

Zadanie 5 - Staże zawodowe u pracodawców i wyjazdy studyjne.

Celem niniejszego zadania jest podniesienie umiejętności praktycznych uczniów szkoły u pracodawców, w oparciu o dotychczas zdobytą wiedzę i umiejętności w ramach kształcenia programowego oraz na warsztatach z zakresu kompetencji cyfrowych i kursów e-learningowych w ramach projektu.
Uczniowie odbywać będą staże zawodowe u pracodawców zlokalizowanych w Kieleckim Parku Technologicznym w Kielcach, Targach Kielce, Instytucie Nowych Mediów przy ASP w Warszawie, Instytucie Sztuk Plastycznych UJK w Kielcach oraz Instytucie Wzornictwa ASP w Łodzi.
Wiedza i umiejętności poznane przez uczniów i nauczycieli w ramach zadania 2 i 3 zostaną skonfrontowane, pogłębione i ugruntowane poprzez 3-dniowy wyjazd studyjny do miasteczka zaawansowanych technologii multimedialnych - MMC Brainville Miasteczko Multimedialne  sp. z o.o. w Nowym Sączu. Miasteczko to w chwili obecnej jest jednym z najnowocześniejszych miejsc w kraju pracujących na najbardziej zaawansowanych TIK w zakresie grafiki, fotografii i filmu.

Uczestnikami projektu będą:
150 uczniów w tym: 123 dziewczynki i 27 chłopców
19 nauczycieli, w tym: 10 kobiet i 9 mężczyzn

Całkowita wartość projektu wynosi: 775 075,00 zł,
z tego:
658 813,75 zł ze środków UE
77 507,50 zł ze środków Budżetu Państwa
38 753,75 zł wkład własny szkoły

Zespół Projektowy:
Jerzy Kosanowski – koordynator projektu
Małgorzata Surma – koordynator merytoryczny projektu
Renata Bugajska – obsługa organizacyjna
Agnieszka Kulczycka – obsługa finansowa

Dane kontaktowe Biura Projektu:
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach
ul. Radiowa 3
25-314 Kielce
tel. 41 344 47 39
fax: 41 344 68 04
e-mail: plastykkielce@onet.eu

Rekrutacja

Materiały do pobrania niezbędne w procesie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022: