wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Projekt Cordoba

Projekt „SZTUKI PLASTYCZNE – DROGĄ DO UTRWALANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NARODÓW” realizowany jest jak projekt współpracy ponadnarodowej w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.

Realizatorzy projektu:

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, jako lider projektu przy współudziale Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach oraz partnerów z Hiszpanii - Academia Córdoba przy współudziale:

- Escuela de Arte de Granada w Granadzie,

- Centro Albayzín w Granadzie,

- pracownia rzeźbiarska Miguel Moreno w Santa Fé,

- Los Tres Juanes w Granadzie.

 

Okres realizacji projektu: 2.01.2012 r. – 31.07.2014 r.

Cele projektu:
Cel główny
Wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach poprzez modernizację programów nauczania i wykorzystanie doświadczeń partnera zagranicznego oraz wspólne z nim wypracowanie nowych rozwiązań edukacyjnych.

Cele szczegółowe:
1.    Wzbogacenie umiejętności artystycznych uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach dzięki wykorzystaniu doświadczeń partnera zagranicznego w zakresie metod i technik nauczania interdyscyplinarnego w specjalnościach: snycerstwo, rzeźbiarstwo, meblarstwo, techniki malarskie i pozłotnicze.
2.    Poprawa skuteczności nauczania dzięki wykorzystaniu wspólnie wypracowanych programów  w nauczaniu przedmiotów plastycznych we współpracy z partnerem zagranicznym.
3.    Podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie sztuk plastycznych przez uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach poprzez uczestnictwo we wspólnych przedsięwzięciach edukacyjnych z rówieśnikami ze szkół hiszpańskich.
4.    Podniesienie poziomu znajomości języka hiszpańskiego przez kadrę i uczestników projektu.
Zakładane rezultaty i produkty:
Rezultaty
- 101 uczniów ZPSP w Kielcach podniesie swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zawodów plastycznych poprzez wkład partnera hiszpańskiego
- 101 uczniów ZPSP w Kielcach prowadzących kształcenie zawodowe wezmą udział w praktykach u partnera hiszpańskiego w ramach projektu
- 60 uczestników projektu podniesie swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem hiszpańskim
Produkty
- 3 zmodernizowane programy nauczania w oparciu o nowe przewodniki metodyczne, wypracowane z partnerem hiszpańskim
- 1 nowy program nauczania metodyczno-technologiczny (interdyscyplinarny) wypracowany z partnerem hiszpańskim
- 3 wyjazdy studyjne 15 nauczycieli ZPSP w Kielcach do Granady i Kordoby- 3 przewodniki metodyczne do wdrożenia doświadczeń hiszpańskich w ZPSP w Kielcach
- 1 program – przewodnik technologiczny, oparty na wypracowanych rozwiązaniach do wdrożenia, w zakresie kształcenia umiejętności interdyscyplinarnych, w specjalności meblarstwo stylowe, snycerstwo i techniki malarskie w obu językach.
- Pilotażowe wdrożenie w szkole polskiej i w hiszpańskich wypracowanych programów przynależnych danej specjalności kształcenia
- 3 dwutygodniowe wyjazdy studyjne dla 45 uczestników/czek projektu do Granady i Kordoby
- 600 h. zajęć warsztatów krajowych
- 150 h. zajęć warsztatowych z udziałem specjalistów hiszpańskich w szkole kieleckiej
- 3 wystawy prac uczestników i uczestniczek projektu
- 3 katalogi wystawowe w nakładzie po 500 szt. każdy.
- 432 h zajęć języka hiszpańskiego (po 72 godz./grupę)
- 8 godz. seminarium upowszechniającego efekty projektu
- 200 egz. biuletynu seminaryjnego.
- 1 strona internetowa projektu
- film z przebiegu realizacji projektu
Wartość dodana projektu:
- Poznanie nowych metod i technologii rzemiosła artystycznego, które nie byłyby osiągalne bez partnera zagranicznego.
- Zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku poprzez nowe doświadczenia zagraniczne .
- Zwiększenie zasięgu oddziaływania szkoły
- Zapewnienie wyższej jakości działań i efektów szkoły i absolwentów w środowisku
- Promocja regionu świętokrzyskiego poza granicami kraju
- Poznanie nowych rozwiązań organizacyjnych partnera zagranicznego przydatnych w pracy szkoły
- Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli dzięki doświadczeniom zagranicznym.
- Transfer dobrych praktyk między partnerami
- Przydatność różnorodności kulturowych w budowaniu potencjału realizatorów projektu

Zadania:
Zadanie 1. Korzystamy z doświadczeń i wypracowujemy rozwiązania  metodyczno-technologiczne
W ramach zadania zorganizowane zostaną 3 wyjazdy studyjne 5 dniowe, 5-osobowych grup nauczycieli PZSP w Kielcach do Kordoby i Granady, celem poznania nowoczesnych metod kształcenia w zawodach plastycznych. Efektem wyjazdów będzie modernizacja programów nauczania w szkole kieleckiej i opracowanie przewodników metodycznych do tych programów.
Zadanie 2. Warsztaty uczniowskie
Zadanie polegało będzie na zorganizowaniu 3 wyjazdów, 15-osobowych grup uczniów PZSP w Kielcach do odbycia 14-dniowych warsztatów twórczych w Granadzie i Kordobie. Po ich powrocie, podobne warsztaty zostaną zorganizowane w Kielcach z udziałem wszystkich uczniów szkoły kieleckiej, pod kierunkiem nauczycieli, którzy wcześniej uczestniczyli w wyjazdach studyjnych. Po odbyciu wszystkich cykli wyjazdów zagranicznych, zorganizowane zostaną warsztaty w szkole kieleckiej, pod kierunkiem specjalistów hiszpańskich.
Na zakończenie zorganizowana zostanie wystawa prac uczniowskich w budynku WDK i szkoły.
Zadanie 3. Kurs języka hiszpańskiego
Wszyscy biorący udział w projekcie, uczniowie, nauczyciele i kadra projektu, uczyć się będą w sposób bardzo intensywny języka hiszpańskiego, do zdobycia umiejętności komunikowania się podczas wyjazdów studyjnych. Kurs prowadzony będzie dla 6 grup po 10 osób w grupie, realizując 72 godz. zajęć, po 6 godz. tygodniowo przez okres 12 tyg.
Zadanie 4. Upowszechnienie efektów projektu
Za zakończeni realizacji projektu zorganizowane zostanie 1-dniowe seminarium z udziałem uczestników projektu, gości z Hiszpanii, delegacji z wszystkich szkół plastycznych w Polsce i studentów kierunków plastycznych, na którym zaprezentowane zostaną i upowszechniane efekty projektu.
Zadanie 5. Zarządzanie projektem
Projekt zarządzany będzie przez Zespól Projektowy:
Kierownik projektu – Jerzy Kosanowski
Koordynator ds. programowych – Maria Kowalczyk
Specjalista ds. organizacyjnych – Karolina Opałko-Moćko
Specjalista ds. finansowych – Barbara Chandzel
Koordynator strony hiszpańskiej – Magdalena Adamczyk.
Zespół odbędzie 3 wyjazdy studyjne (po 1 w każdym roku realizacji projektu) celem udziału w pracach Zespołu Koordynacyjnego w Cordobie.

 

Rekrutacja

Materiały do pobrania niezbędne w procesie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022: