wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

RODO

RODO

Szanowni Państwo,

W celu ochrony Państwa danych powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych - Pana Roberta Pytlika, z którym można się skontaktorać w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw.

Kontakt

e-mail: it@abi-net.pl; tel.: 795 626 770

Klauzula informacyjna dla rodziców/uczniów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

1.    Administratorem danych osobowych Pani/ Pana – rodzica/ uczniów oraz danych Państwa dzieci   jest Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego, ul. Radiowa 3, 25-317 Kielce, mail: 41 3444739, plastykkielce@onet.eu,

2.    Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy  zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia- tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka.

3.    Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Robert Pytlik  – Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: it@abi-net.pl, tel. 604901125

4.    Dane osobowe Pana/Pani /ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r. poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom.

5.    Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6.    Pana/ Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez czas określony  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

7.    Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

9.    Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

10.  Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

 
Klauzula informacyjna dla nauczycieli, pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych szkoły, zwanych dalej pracownikami szkoły, w związku z pozyskiwaniem danych osobowych

Zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

1.    Administratorem danych osobowych pracowników szkoły jest Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego, ul. Radiowa 3, 25-314 Kielce, której przedstawicielem jest Dyrektor Szkoły, zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych pracowników: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, NIP, numer  i  seria dowodu osobistego, adresy poczty elektronicznej i numer telefonu, wykształcenie, zawód, stopień awansu zawodowego w przypadku nauczycieli, imiona i daty urodzenia współmałżonka i dzieci. Telefon kontaktowy do administratora 41 3444739, plastykkielce@onet.eu,

2.    Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pan Robert Pytlik – Kontakt możliwy jest pod adresem   e-mail: it@abi-net.pl tel. 604901125

3.    Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w związku z realizacją zawartej z pracownikiem umowy o pracę. Odbiorcą danych pracowników będą podmioty wskazane w przepisach prawa.

4.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

5.    Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników jest ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa Kodeks pracy,  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

6.    Pracownicy szkoły posiadają prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania
b)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami przetwarzaniem danych
c)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona. Pozostałe dane osobowe zwykłe pracowników są przetwarzane w wyniku spełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

7. Dane osobowe pracowników będą przechowywane przez okres wykonywania pracy w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez:

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego, ul. Radiowa 3, 25-314 Kielce tel. 41 3444739, plastykkielce@onet.eu,
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
 w celu przeprowadzenia  rekrutacji pracowników.
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być tylko podmioty publiczne realizujące funkcje kontrolne. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji lub do czasu odwołania, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie moich danych może naruszać przepisy prawa.

……………………………………………

Podpis osoby ubiegającej się o pracę w jednostce

Klauzula  informacyjna dotycząca monitoringu

w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach.
„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1.    Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego z siedzibą: 25-317 Kielce, ul. Radiowa 3,tel.: 41/34 44739

2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego, możliwy jest pod numerem tel. e-mail: it@abi-net.pl; tel.: 795 626 770

3.    Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

4.    Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora/ przepis prawa.

5.    Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 30 dni.

6.    Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

7.    Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Pan Robert Pytlik telefon 604901125, mail: it@abi-net.plKlauzula informacyjna dla rodziców/ uczniów (do wydruku)


Klauzula informacyjna dla nauczycieli, pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych szkoły, zwanych dalej pracownikami szkoły, w związku z pozyskiwaniem danych osobowych (do wydruku)


Zgoda na przetwarzanie danych (do wydruku)


Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu (do wydruku)

Rekrutacja