wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

„MARTWA NATURA. MOJE SPOJRZENIE - DRAPERIE” IV Edycja

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MARTWA NATURA. MOJE SPOJRZENIE - DRAPERIE” IV Edycja

 

Drodzy nauczyciele i uczniowie!
w tym roku ponawiamy naszą propozycję konkursu plastycznego, którego nie udało nam się zrealizować w ubiegłym roku szkolnym z uwagi na zaistniałą sytuację pandemiczną w kraju. Mamy nadzieję, że ten rok przyniesie wiele pozytywnych zmian i uda się nam spotkać na rozstrzygnięciu konkursu.
Temat konkursu pozostaje taki sam. Prosimy chwyćcie za pędzle i ołówki i weźcie udział w zabawie plastycznej, której celem jest stworzenie kompozycji rysunkowej lub malarskiej, w której dominować będą obserwowane przez Was tkaniny i draperie. Oczekujemy, że Wasze prace będą zawierały indywidualne spojrzenie na temat - to Wy wskażecie nam, co jest dla Was najważniejsze - ciekawa kompozycja, ukazanie proporcji, przestrzeni, koloru czy może różnorodności faktur.

 

Martwa natura, zgodnie z Małym Słownikiem Terminów Plastycznych[1], to przede wszystkim:
„1. zestawienie kilku przedmiotów codziennego użytku, oglądanych jako całość; także kwiaty, owoce, ubita zwierzyna, trofea myśliwskie itp.; 2. - obraz, którego tematem są takie przedmioty; (...)”.

 

Organizator Konkursu:
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach.

 

Cele konkursu:
1. Propagowanie aktywności plastycznej wśród uczniów szkół podstawowych;
2. Zapoznawanie z twórczością artystów sztuki nowożytnej;
3. Prezentacja zróżnicowanych form ekspresji plastycznej uczestników;
4. Propagowanie umiejętności komponowania i świadomego stosowania środków wyrazu rysunkowych i malarskich.

 

Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej.

 

Warunki:
1. Przedmiotem konkursu są prace rysunkowe i/lub malarskie, których tematem jest martwa natura - draperie. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach:
• rysunku
• malarstwa.
2. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 prace w każdej kategorii.
3. Zgłaszane prace powinny mieć format 50x70 cm i być opatrzone metryczką zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko autora, wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, nazwę i dokładny adres szkoły wraz z numerem telefonu i adresem mailowym.
4. Prac nie należy rolować.

 

Terminy:
Prace na konkurs należy nadsyłać na adres organizatora:
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego, ul. Radiowa 3, 25-314 Kielce do dnia 10 kwietnia 2021 r. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 23 kwietnia 2021 r. podczas Dnia Otwartego Szkoły. W tym dniu każdy uczestnik konkursu będzie mógł wziąć udział w atrakcyjnych warsztatach plastycznych.

 

Wyniki konkursu:
1. Prace oceni Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, świadome stosowanie środków plastycznych, oryginalność ujęcia tematu, kompozycja, estetyka pracy.
3. O wynikach konkursu organizator powiadomi laureatów telefonicznie lub mailowo.
4. Informacja o laureatach zostanie również zamieszczona na stronie internetowej www.plastyk.kielce.pl 

 

Nagrody:
1. W każdej z wymienionych kategorii zostaną przyznane 3 miejsca oraz wyróżnienia;
2. Dla laureatów konkursu organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.

  

Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą uczestników na wszystkie warunki niniejszego regulaminu oraz na wykorzystanie nadesłanych prac w celach promocyjnych we wszystkich rodzajach mediów.
2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.

 

Kontakt:
Szkoła - tel.: 41 344 47 39
Nauczyciel odpowiedzialny: dr Iwona Stachura, nauczyciel rysunku i malarstwa, tel.: 694 05 86 54, e-mail: iwona.stachura@plastyk.kielce.pl 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „MARTWA NATURA. MOJE SPOJRZENIE - DRAPERIE” IV Edycja (kliknij tutaj, aby pobrać)

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OŚWIADCZENIE (kliknij tutaj, aby pobrać)

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 - KARTA ZGŁOSZENIA PRACY NA KONKURS PLASTYCZNY „MARTWA NATURA. MOJE SPOJRZENIE - DRAPERIE” IV EDYCJA (kliknij tutaj, aby pobrać)

 

 

[1] Krystyna Zwolińska, Zasław Malicki, Mały słownik terminów plastycznych, 1990, Warszawa, Wiedza Powszechna