wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

„MARTWA NATURA. MOJE SPOJRZENIE - DRAPERIE” IV Edycja

  

  

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MARTWA NATURA. MOJE SPOJRZENIE - DRAPERIE” IV Edycja

  

Drodzy uczniowie!

Zapraszamy Was do udziału w zabawie plastycznej, której celem będzie stworzenie kompozycji rysunkowej lub malarskiej, w której dominować będą obserwowane przez Was tkaniny i draperie. Oczekujemy, że Wasze prace będą zawierały indywidualne spojrzenie na temat - to Wy wskażecie nam, co jest dla Was najważniejsze - ciekawa kompozycja, ukazanie proporcji, przestrzeni, koloru czy może różnorodność faktur.

 

Martwa natura, zgodnie z Małym Słownikiem Terminów Plastycznych[1], to przede wszystkim:

„1. zestawienie kilku przedmiotów codziennego użytku, oglądanych jako całość; także kwiaty, owoce, ubita zwierzyna, trofea myśliwskie itp.; 2. - obraz, którego tematem są takie przedmioty; (...)”.

 

Organizator Konkursu:

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach.

 

Cele konkursu:

1. Propagowanie aktywności plastycznej wśród uczniów szkół podstawowych;

2. Zapoznawanie z twórczością artystów sztuki nowożytnej;

3. Prezentacja zróżnicowanych form ekspresji plastycznej uczestników;

4. Propagowanie umiejętności komponowania i świadomego stosowania środków wyrazu rysunkowych i malarskich.

 

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej.

  

Warunki:

1. Przedmiotem konkursu są prace rysunkowe i/lub malarskie, których tematem jest martwa natura - draperie. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach:

- rysunku

- malarstwa.

2. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 prace w każdej kategorii.

3. Zgłaszane prace powinny mieć format 50x70 cm i być opatrzone metryczką zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko autora, wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, nazwę i dokładny adres szkoły wraz z numerem telefonu i adresem mailowym.

4. Prac nie należy rolować.

 

Terminy:

Prace na konkurs należy nadsyłać na adres organizatora: Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego, Radiowa 3, 25-314 Kielce do dnia 10 kwietnia 2020 r. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 24 kwietnia 2020r. podczas Dnia Otwartego Szkoły. W tym dniu każdy uczestnik konkursu będzie mógł wziąć udział w atrakcyjnych warsztatach plastycznych.

  

Wyniki konkursu:

1. Prace oceni Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, świadome stosowanie środków plastycznych, oryginalność ujęcia tematu, kompozycja, estetyka pracy.

3. O wynikach konkursu organizator powiadomi laureatów telefonicznie lub mailowo.

4. Informacja o laureatach zostanie również zamieszczona na stronie internetowej www.plastyk.kielce.pl 

  

Nagrody:

1. W każdej z wymienionych kategorii zostaną przyznane 3 miejsca oraz wyróżnienia;

2. Dla laureatów konkursu organizator przewiduje nagrody rzeczowe.

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.

  

Postanowienia końcowe:

1. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą uczestników na wszystkie warunki niniejszego regulaminu oraz na wykorzystanie nadesłanych prac w celach promocyjnych we wszystkich rodzajach mediów.

2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.

 

Kontakt:

Szkoła: tel.: 41 344 47 39

Nauczyciel odpowiedzialny: dr Iwona Stachura, nauczyciel rysunku i malarstwa, tel.: 694 05 86 54, e-mail: iwona.stachura@plastyk.kielce.pl

   

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „MARTWA NATURA. MOJE SPOJRZENIE - DRAPERIE” IV Edycja (kliknij tutaj, żeby pobrać)

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OŚWIADCZENIE (kliknij tutaj, żeby pobrać)

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 - KARTA ZGŁOSZENIA PRACY NA KONKURS PLASTYCZNY „MARTWA NATURA. MOJE SPOJRZENIE - DRAPERIE” IV EDYCJA (kliknij tutaj, żeby pobrać)

  

 

[1] Krystyna Zwolińska, Zasław Malicki, Mały słownik terminów plastycznych, 1990, Warszawa, Wiedza Powszechna