wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

„PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ – Cyprian Kamil Norwid” XIII edycja

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ – Cyprian Kamil Norwid ” XIII edycja - kliknij tutaj, aby pobrać

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ – Cyprian Kamil Norwid ” XIII edycja

 

PATRONATY:
Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Honorowy Patronat Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
ORGANIZATORZY:
Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach
FUNDATOR NAGRÓD:
Fundacja Empiria i Wiedza w Warszawie

 
Obraz jako odpowiedź na słowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 2 grudnia 2020 r. ustanowił rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida. Podążając za tą ideą, ZPSP w Kielcach jako organizator Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ, XIII edycję Konkursu zamierza poświęcić poznaniu poezji tego wielkiego poety romantycznego i jednego z czterech wieszczy narodowych.
Tegoroczna edycja konkursu objęta została patronatem PRM i będzie podzielona na 3 dziedziny plastyczne: 1 - malarstwo, collage, techniki mieszane 2 - rysunek, grafika, 3 - mała forma rzeźbiarska.
W przypadającą jesienią 200 rocznicę urodzin polskiego wieszcza Cypriana Kamila Norwida zachęcamy Was do poznawania, zgłębiania oraz odkrywania, nie zawsze łatwej, twórczości tego poety.
Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid herbu Topór był nie tylko poetą. Zajmował się również prozą, dramatem, filozofią, pisał eseje. Tworzył grafikę, rzeźbę, malarstwo.
Zachęcamy Drodzy uczniowie do aktywnej lektury tekstów poety, nie tylko tych objętych programem nauczania, oraz szerszego spojrzenia na sylwetkę artysty, zagłębienia się w bogatą symbolikę literacką utworów i twórczej interpretacji plastycznej wybranego utworu, jak również przygotowania medalu okolicznościowego w celu uczczenia 200 rocznicy urodzin poety.
Wasza praca powinna stać się wyobrażeniem, dopełnieniem lub rozwinięciem tego, co Norwid wyraził w formie poetyckiej. Pragniemy, abyście czerpali z poezji polskiej, a poprzez własną interpretację plastyczną głębiej i intensywniej ją przeżywali.
Pokładamy nadzieję, że również ta postać wielkiego polskiego poety przyniesie Wam wiele przemyśleń, radości i satysfakcji z udziału w konkursie.

Małgorzata Surma
komisarz konkursu

 

CELE:
• uczczenie 200 rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida;
• rozwijanie wrażliwości na różne formy ekspresji artystycznej, rozbudzanie wyobraźni;
• zachęcanie do poszukiwania ciekawych rozwiązań plastycznych z wykorzystaniem poznanych technik;
• tworzenie warunków dla twórczej komunikacji między młodzieżą uczącą się w szkołach artystycznych;
• propagowanie twórczości poetów polskich.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:
• przedmiotem konkursu są:
- plastyczna interpretacja wybranego utworu lub fragmentu poezji Cypriana Kamila Norwida;
- wykonanie małej formy rzeźbiarskiej – medalu okolicznościowego;
• konkurs ma charakter ogólnopolski i jest skierowany do uczniów szkół plastycznych – liceów i ogólnokształcących szkół sztuk pięknych;
• każdy uczestnik może zgłosić jedną, własnoręcznie wykonaną pracę plastyczną lub rzeźbiarską, nie prezentowaną na innych konkursach plastycznych (nie będą przyjmowane wydruki komputerowe i prace niezgodne z formatem - do formatu pracy nie zalicza się passepartou!);
• każda praca na odwrocie powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą następujące (CZYTELNE) informacje: imię i nazwisko, wiek autora, klasa, adres szkoły zgłaszającej, nazwisko nauczyciela-opiekuna, adres e -mail, telefon kontaktowy;
prosimy aby tytuł i tekst wybranego utworu Cypriana Kamila Norwida umieszczony był w dolnej części pracy w taki sposób aby był możliwy do odczytania ale nie stanowił części kompozycji pracy.

 

TERMINY:
• prace należy nadsyłać do dnia 04 listopada 2021 roku, na adres Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach;
• Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenie nagród.

 

OCENA PRAC I NAGRODY:
• nadesłane prace oceniać będzie Jury powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej
w następujących kategoriach:

- kategoria 1 - malarstwo, collage, techniki mieszane;
* Format od 50 x 70 cm do 100 x 70cm ( Załączniki nr 1 i nr 3);
- kategoria 2 - rysunek, grafika;
* Format od: 29,7cm x 42,0cm, 50x70 cm do 100cm x 70cm (Załączniki nr 1 i nr 3);
- kategoria 3 - medal okolicznościowy;
* Technika wykonania: odlew w gipsie, (awers i rewers);
*  Mała forma rzeźbiarska, format maksymalnie 15cm x 15cm (Załączniki nr 2 i nr 3);
• w każdej z wymienionych kategorii zostanie przyznane I, II i III miejsce oraz po 1 wyróżnieniu (Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród), dla zwycięzców przewiduje się nagrody rzeczowe. Fundatorem nagród jest Fundacja Empiria i Wiedza z siedzibą w Warszawie;
• nagrodzone, wyróżnione i nominowane do wystawy prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej;
• organizatorzy przewidują wydanie katalogu z nagodzonymi pracami uczestników konkursu.

 

UWAGI ORGANIZACYJNE:
• po zakończeniu wystawy prace będą odsyłane na koszt uczestniczących szkół, o terminie organizatorzy poinformują zainteresowanych;
• udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą uczestników na wszystkie warunki niniejszego regulaminu oraz na wykorzystanie nadesłanych prac w celach promocyjnych we wszystkich rodzajach mediów;
• sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu;
• prace należy nadsyłać na adres:
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach, ul. Radiowa 3, 25-317 Kielce
Kontakt: Szkoła tel. 41 344 47 39
Małgorzata Surma, telefon: 668 44 17 19, e-mail: malgorzata.surma@plastyk.kielce.pl 

 

załącznik nr 1 (karta zgłoszenia) - kliknij tutaj, aby pobrać

załącznik nr 2 (karta zgłoszenia) - kliknij tutaj, aby pobrać

załącznik nr 3 (oświadczenie) - kliknij tutaj, aby pobrać

 

 

Komunikat o zainaugurowaniu przez Pana Premiera konkursów poświęconych twórczości C.K. Norwida (objętych Patronatem Honorowym Pana Premiera) - kliknij tutaj, aby otworzyć komunikat