wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

„PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ – K.K. Baczyński”

„PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ – Krzysztof Kamil Baczyński” XII edycja

 

  

WYNIKI KONKURSU - kliknij tutaj, aby pobrać Wyniki

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ – Krzysztof Kamil Baczyński” XII edycja

PATRONAT:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ORGANIZATORZY:
• Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
• Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach


Obraz jako odpowiedź na słowo

„Brylant, którym strzelamy we wroga” - tak historyk literatury Stanisław Pigoń nazwał Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, poetę, który najpełniej wyraził los tzw. pokolenia Kolumbów.
22 stycznia 2021 roku obchodzić będziemy 100 rocznicę urodzin tego wyjątkowego, ponadczasowego głosu wojennego pokolenia. Baczyński pisał wiersze katastroficzne, chciał zmierzyć się ze swoją epoką, opisać czas wojny, która w jego wierszach ukazana jest jako ogromna siła niszcząca dawne systemy wartości i wprowadzająca nowe, okrutne prawa.
Baczyński poległ 4 sierpnia 1944 roku w Powstaniu Warszawskim. Jednak do dnia dzisiejszego Jego wiersze interpretowane są przez wielu artystów i muzyków polskich.
Pragniemy zachęcić uczniów Szkół Plastycznych do aktywnej lektury tekstów młodego poety, osobistego spojrzenia na jego sylwetkę, zanurzenia się w jego twórczości i indywidualnej interpretacji plastycznej wybranego utworu lub jego fragmentu.
Wasza praca winna stać się wyobrażeniem, dopełnieniem lub rozwinięciem tego, co Krzysztof Kamil Baczyński wyraził w formie poetyckiej. Pragniemy, abyście czerpali z poezji polskiej, a poprzez własną kreację plastyczną głębiej i intensywniej ją przeżywali.
Mamy nadzieję, że twórczość K.K. Baczyńskiego pełna metafor i elementów ze świata baśni stanie się powodem do wielu ciekawych plastycznych przemyśleń oraz przyniesie radość i satysfakcję z udziału w konkursie.
Małgorzata Surma
komisarz konkursu


CELE:
• rozwijanie wrażliwości na różne formy ekspresji artystycznej, rozbudzanie wyobraźni;
• zachęcanie do poszukiwania ciekawych rozwiązań plastycznych z wykorzystaniem poznanych technik;
• tworzenie warunków dla twórczej komunikacji między młodzieżą uczącą się w szkołach artystycznych;
• propagowanie twórczości poetów polskich;

WARUNKI UCZESTNICTWA:
• przedmiotem konkursu jest plastyczna interpretacja wybranego utworu lub fragmentu poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego;
• Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest skierowany do uczniów szkół plastycznych – liceów i ogólnokształcących szkół sztuk pięknych;
• każdy uczestnik może zgłosić jedną, własnoręcznie wykonaną pracę plastyczną, nie prezentowaną na innych konkursach plastycznych (nie będą przyjmowane wydruki komputerowe i prace niezgodne z formatem - do formatu pracy nie zalicza się passepartou!);
• technika wykonania pracy dowolna na płaszczyźnie (malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane, collage), format prac między 50 x 70 cm a 100 x 70 cm. Prac nie należy składać
i rolować;
• każda praca na odwrocie powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą następujące (CZYTELNE) informacje: imię i nazwisko, wiek autora, klasa, adres szkoły zgłaszającej, nazwisko nauczyciela-opiekuna, adres e -mail, telefon kontaktowy, obowiązkowo tytuł i tekst wybranego utworu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

TERMINY:
• prace należy nadsyłać do dnia 11 marca 2021 roku, na adres Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach;
• rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu – będzie podany, podczas którego będą miały miejsce: otwarcie wystawy pokonkursowej, wręczenie nagród, dyplomów uczestnictwa, katalogów konkursowych.

OCENA PRAC I NAGRODY:
• nadesłane prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów konkursu
w następujących kategoriach:
kategoria pierwsza - uczniowie klas I i II liceów sztuk plastycznych;
kategoria druga - uczniowie klas V i VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniowie klas III i IV liceów plastycznych;
• w każdej z wymienionych kategorii zostanie przyznane I, II i III miejsce oraz po 5 wyróżnień (Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród), dla zwycięzców przewiduje się nagrody rzeczowe;
• nagrodzone, wyróżnione i nominowane do wystawy prace (wybrane przez Jury) zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w ZPSP w Kielcach, jak również na wystawie w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Kielcach podczas Międzynarodowego Dnia Poezji w marcu 2021 r;
• organizatorzy przewidują wydanie katalogu z nagodzonymi pracami uczestników konkursu.

UWAGI ORGANIZACYJNE:
• po zakończeniu wystawy prace będą odsyłane na koszt uczestniczących szkół, o terminie organizatorzy poinformują zainteresowanych;
• udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą uczestników na wszystkie warunki niniejszego regulaminu oraz na wykorzystanie nadesłanych prac w celach promocyjnych we wszystkich rodzajach mediów;
• sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu;
• prace należy nadsyłać na adres:
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach, ul. Radiowa 3, 25-317 Kielce,
Kontakt: Szkoła tel. 41 344 47 39
Małgorzata Surma, telefon: 668 44 17 19, e -mail: malgorzata.surma@plastyk.kielce.pl

 

załącznik nr 1 (karta zgłoszenia) - kliknij tutaj, aby pobrać

załącznik nr 2 (oświadczenie) - kliknij tutaj, aby pobrać

Rekrutacja