wielkość tekstu:
Kontrast:
Tło nagłówka - fale

Konkurs plastyczny RECYCLING NA MIARĘ

 

     

WARSZTATY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

2 marca 2020 r. w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach odbyły się warsztaty plastyczne inaugurujące 4 edycję Konkursu Recykling na miarę, którego ZPSP w Kielcach jest współorganizatorem wraz z  Fundacją VIVE Serce Dzieciom. Tytuł tegorocznego konkursu, bardzo zresztą znaczący, to: Alarm dla Ziemi. Jak co roku frekwencja dopisała i na warsztaty stawiło się 120 uczniów z 30 szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego wraz z nauczycielami. W inauguracji uczestniczyli: Pani Renata Janik - Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Pani Katarzyna Nowacka -Wicekurator Oświaty, Pan Mirosław Banach - Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami, Pani dr Katarzyna Ziołowicz - Dyrektor Instytutu Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Pan Karol Piwko - Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Kielcach oraz Pan  Tomasz Irski - Animator Kultury w kieleckim WDK . Wszystkich uczestników i gości przywitała Pani Maria Kowalczyk - Dyrektor „Plastyka”, ideę konkursu przedstawiła Pani Grażyna Jarosz - Prezes Fundacji VIVE Serce Dzieciom podkreślając w swoim przemówieniu, że „człowiek swoją mądrość może wykorzystać albo do pozytywnego rozwoju świata, albo w pogoni za pieniądzem doprowadzić do prawdziwego regresu środowiska, w którym przyjdzie żyć nam i przyszłym pokoleniom”.

 

Były również wspomnienia dotyczące poprzedniej edycji konkursu, a Pani Joanna Zgórska - specjalista z Gabinetu Marszałka Województwa, przedstawiła interesującą  prezentację o biogospodarce oraz projekt RDI2CluB.

 

Wszyscy zaproszeni goście w swoich wystąpieniach wskazywali na ogromne znaczenie tego tematu w obecnej rzeczywistości i istotę podnoszenia świadomości społecznej w kwestii ochrony środowiska. Prezes PGO Mirosław Banach zaprosił obecnych na edukacyjną wycieczkę do Promnika, by zobaczyć ten bardzo nowoczesny zakład zapewniający kompleksowe zagospodarowanie odpadów. W Promniku  również prezentowane są prace, które powstały na warsztatach i tam też nastąpi podsumowanie konkursu.

 

Pani Małgorzata Surma - Wicedyrektor ZPSP w Kielcach zaprosiła wszystkich uczestników na specjalnie przygotowane przez nauczycieli Plastyka warsztaty. W 8 pracowniach powstały niezwykle interesujące i twórcze prace wykonane z materiałów odpadowych: tekstyliów, tektury i plastiku.

 

Powstał m.in.: fantastyczny wigwam, kolorowe plecione dywany, stroje wieczorowe, ciekawe zwierzęta z plastikowych butelekpiejący na alarm kogut stojący na śmieciowisku oraz wykrzyknik, którego kropką jest kula ziemska, na której uczniowie wykonali swoje portrety. I właśnie wykrzyknik został nagrodzony jako najciekawsza praca.

 

Uczniowie z dyplomami i wieloma wrażeniami rozjechali się do domów, by przygotowywać prace na Konkurs Recykling na miarę Alarm dla Ziemi, które pod koniec maja 2020 będą podlegały ocenie przez powołaną Kapitułę Konkursu.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i z niecierpliwością czekamy na efekty pracy, kreatywności i wyobraźni.

 

Patronat nad konkursem objęli:

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Kielc, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, VIVE Textile Recycling, Radio Kielce

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH pod nazwą: „Recycling na miarę – Alarm dla Ziemi” zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”

  

PREAMBUŁA

   

Circular economy - Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ) wymaga m.in. projektowania alternatywnych rozwiązań dla całego cyklu życia produktu, nowych form konsumpcji, rezygnujących
z własności, a opartych raczej o aktywnych użytkowników niż biernych konsumentów.

Nowe spojrzenie na zależności istniejące między stanem środowiska naturalnego, działalnością człowieka oraz rozwojem technologicznym stało się wyzwaniem chwili, szansą, ale i koniecznością współczesnego świata.

Jeśli do rozwiązań Gospodarki Obiegu Zamkniętego i dbałości o naturę dołożymy także dążenie do rozwoju gospodarczego w oparciu o nie, mamy do czynienia z biogospodarką, która jest obecnie jednym z filarów współczesnej polityki unijnej i światowej.

Każdy z nas może, i powinien, stać się cząstką łańcucha wartości,  poczynając od całej gospodarki, poprzez środowisko, biznes, aż do społeczeństwa i pojedynczego mieszkańca Ziemi.

  

Konkurs dotyczy:

  

Wykonania prac plastycznych z odpadów: tekstylnych, plastikowych i papierowych pochodzących z gospodarstw domowych uczniów. Prace powinny wskazać możliwość powtórnego wykorzystania materiałów, które wydają się nieprzydatnymi a mogą być wykorzystane w łańcuchu działań w obronie Ziemi.

    

§1

ORGANIZATOR KONKURSU

  

1. Fundacja VIVE Serce Dzieciom; adres: 25-663 Kielce, K. Olszewskiego 6; nr KRS 0000184209, zwana w dalszej części Regulaminu Fundacją.

2. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego; adres: 25-317 Kielce, Radiowa 3 zwany w dalszej części Regulaminu Plastykiem.

  

§2

PATRONAT KONKURSU

  

1. Kuratorium Oświaty w Kielcach; adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 zwane w dalszej części Regulaminu Kuratorium.

2. VIVE Textile Recycling; adres: 25-663 Kielce, K. Olszewskiego 6 zwane w dalszej części Regulaminu
VIVE Textile Recycling.

3. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego: adres: Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

4. Prezydent Miasta Kielce: adres: 25-303 Kielce, Rynek 1

5. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych; adres: Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce

  

§3

CELE KONKURSU

   

1. Propagowanie wiedzy na temat nurtu Textile Upcycling, którego założeniem jest pokazanie różnych możliwości przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej niż przetwarzane surowce. Proces ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i ilość materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej.

2. Propagowanie wiedzy dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania odpadów i zachowań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

3. Promowanie wiedzy na temat biogospodarki i jej znaczenia dla regionu w ramach projektu #043RDI2CluB

4. Promowanie idei, możliwości i prostoty recyklingu.

5. Dostrzeganiu zależności między człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem i wpływy postaw proekologicznych, w tym selektywnej zbiórki odpadów na stan środowiska naturalnego i jego zasobów.

6. Pobudzanie kreatywnego myślenia, które może stać się pomysłem na oszczędność.

7. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.

8. Wyrabianie poczucia estetyki.

9. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

    

§4

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE KONKURSU

  

 1. Czas trwania Konkursu: 10.02.2020 – 10.06.2020, w tym dokonywanie zgłoszeń, przesyłanie prac konkursowych, ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród.

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z klas od V do VIII z województwa świętokrzyskiego, oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym.

4. Zgłoszenie do Konkursu może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Szkoły zgłaszającej (zwanej w dalszej części Regulaminu „Szkołą zgłaszającą”), którą jest szkoła, do której uczęszcza uczeń – autor pracy konkursowej.

5.Organizatorzy zakładają przyjęcie maksymalnie 30 zgłoszeń od Szkół zgłaszających, przy czym Szkoła zgłaszająca może dokonać jednego zgłoszenia.

6. Każda Szkoła zgłaszająca może nadesłać od 3 do 12 prac konkursowych dotyczących tematyki konkursu.

7. Informacja o Konkursie oraz jego Regulamin zamieszczone będą na stronach internetowych Organizatorów i Partnerów, tj.: www.fundacjavive.org; www.plastyk.kielce.pl; www.textilerecycling.pl, http://www.rdi2club.umws.pl/pl/

8. Zgłoszenia do Konkursu można dokonać w terminie od 10.02.2020 do 24.02.2020 do godz. 23.59 poprzez przesłanie na adres mailowy: fundacja@vive.com.pl prawidłowo uzupełnienionego
i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Szkoły zgłaszającej formularza zgłoszeniowego (w pliku pdf), zamieszczonego na stronie internetowej Organizatorów oraz Partnera.

9. O zakwalifikowaniu zgłoszenia danej Szkoły zgłaszającej do Konkursu zadecyduje kolejność wpływu danego zgłoszenia na adres mailowy wskazany w pkt 8 niniejszego paragrafu.

10. Organizator powiadomi Szkoły zgłaszające o zakwalifikowaniu do Konkursu bądź niezakwalifikowaniu do Konkursu w terminie do dnia 26.02.2020 na adres mailowy wskazany
w formularzu zgłoszeniowym.

11. Inauguracja Konkursu odbędzie się w dniu 02.03.2020 w siedzibie Plastyka wskazanej w § 1 pkt 2 w godzinach 10:00 – 13:30 Inauguracja przeznaczona jest tylko dla uczniów oraz opiekunów Szkół zgłaszających (zwanej w dalszej części regulaminu Szkołami) zakwalifikowanych do Konkursu i obejmować będzie mi.in. warsztaty plastyczne.

12. Każda ze Szkół zakwalifikowanych do Konkursu oddeleguje od 1 do 4 uczniów wraz z opiekunem na inaugurację, o której mowa w pkt 11 niniejszego paragrafu.

  

§5

PRACE KONKURSOWE

  

1. Prace konkursowe muszą być oryginalnymi pracami własnymi uczniów Szkoły nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji potwierdzającej powyższe okoliczności.

2. Prace powinny być wykonane na dowolnym podłożu w formacie A3 (297x420 mm) z wykorzystaniem wyłącznie surowców wtórnych.

3. Tematyka prac ma dotyczyć Wykonania prac plastycznych z  odpadów tekstylnych, plastikowych, metalowych i papierowych pochodzących z gospodarstw domowych uczniów. Prace powinny wskazać możliwość powtórnego wykorzystania materiałów, które wydają się nieprzydatnymi
a mogą być wykorzystane w łańcuchu działań w obronie Ziemi.

4. Pojedyncza praca może być wykonana wyłącznie indywidualnie, przez jednego ucznia Szkoły zakwalifikowanej do Konkursu.

5. Pojedyncza praca może być wykonana wyłącznie indywidualnie, przez jednego ucznia Szkoły zakwalifikowanej do Konkursu.

6. Każdy uczeń Szkoły do Konkursu może zgłosić maksymalnie trzy prace konkursowe wykonane z trzech różnych materiałów (papier, plastik, tekstylia).

7. Każda Szkoła zgłaszająca może nadesłać minimalnie 3 i maksymalnie12 prac konkursowych „Alarm dla Ziemi”. W ramach nadesłanych prac muszą znajdować się prace wykonane z każdego odpadu – papier, plastik, tekstylia.

8. Każdą pracę należy odpowiednio opisać na odwrocie podając:

- tytuł pracy,

- imię i nazwisko oraz wiek autora pracy,

- nazwę̨ szkoły i adres e-mail szkoły,

- imię̨ i nazwisko nauczyciela koordynującego oraz adres e-mail i numer telefonu kontaktowego nauczyciela koordynującego

9. Do każdej pracy konkursowej musi zostać załączony formularz zawierający oświadczenia w przedmiocie praw autorskich oraz danych osobowych uzupełniony i podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia – autora pracy. Formularz taki będzie do pobrania na stronach internetowych Organizatorów, wskazanych w § 4 pkt 7. Brak uzupełnionego oraz podpisanego formularza uniemożliwiać będzie udział autora pracy w Konkursie.

10. Prace konkursowe w oryginale, opisane zgodnie z pkt 6 niniejszego paragrafu wraz z formularzami, o których mowa w pkt 7 niniejszego paragrafu, Szkoła dostarczy w terminie do dnia 25.05.2020r. do godz. 16.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Recycling na miarę – Alarm dla Ziemi”. bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty na adres: Fundacja VIVE Serce Dzieciom, 25-663 Kielce, ul. Karola Olszewskiego 6. Decydującą będzie data przyjęcia pracy przez Fundację.

  

§6

OCENA PRAC

   

1. Oceny prac konkursowych dokona Kapituła powołana przez Organizatorów Konkursu składająca się z od 3 do 6 osób.

2. W ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę między innymi:

- zgodność z tematem Konkursu,

- inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,

- oryginalność, pomysłowość oraz estetyka wykonania,

- kompozycja i walory artystyczne, poziom merytoryczny pracy.

3. Kapituła dokona wyboru zwycięskich prac konkursowych w terminie do dnia 29.05.2020r.

4. Decyzje Kapituły są ostateczne i niepodważalne.

  

§7

NAGRODY

   

1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

a) 12 nagród pieniężnych dla uczniów, autorów zwycięskich prac - po cztery w każdej kategorii Konkursu  o wartości 150 zł brutto każda

oraz

b) 12 nagród pieniężnych dla Szkół, do których uczęszczają uczniowie autorzy zwycięskich prac o wartości 300 zł brutto każda – jedna nagroda przyznawana jest za każdą nagrodzoną pracę konkursową do wykorzystania przez pracownię plastyczną prowadzoną przez nauczyciela koordynującego prace dzieci uczestniczących w Konkursie.

Fundacja przekaże łącznie na nagrody 5.400,00 zł brutto środków z „1%” otrzymanego od podatników.

2. Nagrody przekazane zostaną przekazem bankowym na wskazane konto przez nauczyciela zgłaszającego Szkołę. Ostatnim dniem wypłacania środków przez Fundację jest dzień zakończenia Konkursu tj. 24 czerwca 2020r.

3. Dla wszystkich uczestników Konkursu przewidziane są dyplomy.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród i dyplomów zostanie dokonane na uroczystym zakończeniu Konkursu w dniu 11.06.2020. Szkoły zostaną poinformowane przez Organizatorów.

5. O miejscu i godzinie rozpoczęcia uroczystości pocztą mailową na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

6. Zwycięskie prace będą zaprezentowane na wystawie w siedzibie Plastyka oraz opublikowane w materiałach Organizatorów, lub innych podmiotów związanych z Organizatorami oraz na stronach internetowych Organizatorów.

  

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

2. Poprzez zgłoszenie pracy plastycznej do Konkursu, z chwilą jej doręczenia do Fundacji zgodnie z § 5 pkt 8 – autor pracy reprezentowany przez  rodzica lub opiekuna prawnego  nieodpłatnie przenosi na rzecz Fundacji prawa autorskie do pracy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie wykorzystania pracy na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji recyclingu oraz działalności Organizatorów, w tym w zakresie koniecznym do przeprowadzenia Konkursu, rozstrzygnięcia Konkursu, wydania nagród, do rozpowszechniania w każdej formie, w tym w sieci Internet a także w celach promocji samego Konkursu jak również w zakresie wskazanym w § 7 pkt 4, oraz wyraża zgodę na pierwsze publiczne wykorzystanie pracy.  Stosowne oświadczenie w tym zakresie zawiera formularz, o którym mowa    w § 5 pkt 7.

3. Uczestnicy Konkursu, osoby zgłaszające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu swoich danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunków - w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, oraz określonych niniejszym Regulaminem, w tym w § 7 pkt 4 oraz § 8 pkt 4.

4. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

5. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe lub kurierskie, z usług których korzystać będą uczestnicy, oraz Jednostki zgłaszające.

6. Organizatorzy nie ponoszą również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu lub/oraz Jednostki zgłaszające.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

8. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

a) Fundacja VIVE Serce Dzieciom Grażyna Jarosz tel. 660 663 695

b) Zespół Państwowych Szkół Plastycznych Małgorzata Surma tel. 41 344 47 39, tel. kom. 668 441 719

  

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH pod nazwą: „Recycling na miarę – Alarm dla Ziemi”. (kliknij tutaj, żeby pobrać)

  

TERMINY - RECYCLING NA MIARĘ. ALARM DLA ZIEMI - 2020. (kliknij tutaj, żeby pobrać)

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. (kliknij tutaj, żeby pobrać)